Dataprix es un portal de referencia sobre software y servicios IT para la empresa. Nuestra comunidad está integrada por profesionales y empresas IT interesados en compartir y difundir conocimiento y recursos sobre software y servicios de Tecnologías de la Información para las empresas.

Miembro desde hace

17 años 3 meses

Publicaciones

 • Canva

  Canva is an online graphic design solution that offers a wide variety of tools and resources for creating stunning graphics. The platform is easy to use and features an intuitive interface that makes the design process accessible to professionals and beginners alike.

 • Canva

  Canva és una solució de disseny gràfic en línia que ofereix una àmplia varietat d'eines i recursos per a crear gràfics impactants. La plataforma és fàcil d'usar i compta amb una interfície intuïtiva que fa que el procés de disseny sigui accessible tant per a professionals com per a principiants.

 • Canva

  Canva es una solución de diseño gráfico en línea que ofrece una amplia variedad de herramientas y recursos para crear gráficos impactantes. La plataforma es fácil de usar y cuenta con una interfaz intuitiva que hace que el proceso de diseño sea accesible tanto para profesionales como para principiantes.

 • GoToMeeting

  GoToMeeting is a highly effective and easy-to-use video conferencing platform. With a wide variety of collaboration options, including screen sharing, real-time chat and meeting recording, GoToMeeting is a valuable tool for professionals who need to hold efficient and productive meetings.

 • GoToMeeting

  GoToMeeting és una plataforma de videoconferència altament efectiva i fàcil d'usar. Amb una àmplia varietat d'opcions de col·laboració, incloent-hi la possibilitat de compartir pantalla, xat en temps real i gravació de reunions, GoToMeeting és una eina valuosa per a professionals que necessiten mantenir reunions eficients i productives.

 • GoToMeeting

  GoToMeeting es una plataforma de videoconferencia altamente efectiva y fácil de usar. Con una amplia variedad de opciones de colaboración, incluyendo la posibilidad de compartir pantalla, chat en tiempo real y grabación de reuniones, GoToMeeting es una herramienta valiosa para profesionales que necesitan mantener reuniones eficientes y productivas.