SSIS: Solució a dos errors sense motiu aparent quan inserim dades en MySól

 

 

Per la raó que sigui potser haguem de desenvolupar un paquet de Microsoft Integration Services que ens mogui dades de qualsevol origen a una taula que es troba en una base de dades MySQL.

La primera intenció serà fer-ho mitjançant una ADO.NET Destination i el provider de MySQL per a la connexió. Si ho fem així per inserir les dades directament, en crear el destí, seleccionar la connexió i després seleccionem la taula apareixerà un error com el següent al comprovar tot amb la vista prèvia o en intentar fer les assignacions.

 

 

Aquest error es deu a la manera de compatibilitat sql ansi de la base de dades mysql on intentem carregar les dades. Per solucionar hem de connectar al servidor de MySQL i canviar la compatibilitat ansi de sql de la base de dades *:

 

 

TOCA:~# mysql -u root -p

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 77

Server version: 5.0.51a-24+lenny3-log (Debian)

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

 

mysql> select @@global.sql_mode;

+-------------------+

| @@global.sql_mode |

+-------------------+

| |

+-------------------+

1 row in set (0.00 sec)

 

mysql> set global sql_mode='ANSI';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 

mysql> select @@global.sql_mode;

+-------------------------------------------------------------+

| @@global.sql_mode |

+-------------------------------------------------------------+

| REAL_AS_FLOAT,PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES,IGNORE_SPACE,ANSI |

+-------------------------------------------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

 

mysql> exit

 

 

Si tornem a provar ja podrem tenir una vista prèvia de la taula o editar les assignacions entre columnes però ens trobarem un altre error en executar el paquet:

 

[ADO NET Destination [843]] Error: Excepció durant la inserció de dades.  El missatge retornat pel proveïdor és: Unknown column 'p1' in 'field list' "

El driver té un problema i no ens deixa treballar bé amb paràmetres (que és com es construeix les insercions de registre en el destino) així que hem de fer otro workaround para solucionar este problema: treballar amb ADO.NET Destination en destino però amb 1 origen ODBC en la connexió. Això unit al tema de la modificació del sql_mode de la destinació MySQL ens permetrà fer la càrrega correctament.

 

 


 

* Cal destacar que la compatibilitat la podem canviar a nivell global com en l'exemple o només a nivell de session (amb el que hauríem d'afegir l'execució d'un comandament en primera instància per modificar el valor de @ @ SESSION.sql_mode). Más info aquí. Més info aquí.